Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Vzdělávání pro kluby

V teorii sportovního managementu by se klub vždy měl opírat o tři základní pilíře, které jsou mezi sebou propojené a pro chod klubu stejně důležité. Jedná se o ekonomickou, sportovní a takzvaně sociální stránku klubu. 

3 Základní Pilíře Organizace

Tyto pilíře by v dlouhodobém měřítku měly směřovat ke společnému cíli, který by měl být: "Zdravě fungující sportovní organizace". Při tvoření cílů a tedy celkové koncepce klubu je vždy nejdůležitější začínat od dlouhodobých cílů (10 let), z těch se pak vytvoří vícero střednědobých (3 roky) a z každého střednědobého se následně vytvoří vícero krátkodobých (cca 1 rok). Ideální poměr jsou 3 nižší cíle na jeden vyšší, tedy na 1 dlouhodobý, tři střednědobé, které nás k dlouhodobému dovedou a následně 9 krátkodobých, které nás dovedou k těm střednědobým. Je pochopitelné, že cíle musí vést ze současného stavu, proto neexistuje jednotná koncepce cílů pro všechny kluby. Co však by měl být dlouhodobý ekonomický cíl každé sportovní organizace, je vlastnit dostatek příjmů na to, aby organizace mohla zaplatit 3 zaměstnance na plný úvazek - sportovního ředitele, ekonomického ředitele a marketingového ředitele, viz tři základní pilíře sportovních organizací.

Ekonomické stránka klubu:

Aby byl klub dostatečně ekonomicky zdatný, měl by se snažit využívat zisk financí ze tří základních zdrojů: státní financování sportu, členské příspěvky a vedlejší příjmy (pořádání turnajů, akcí, marketingové aktivity - prodej merche, zisk partnerů).

Státní financování sportu

Státní financování sportu je rozděleno na tři úrovně, z kterých mohou kluby nezávisle na sobě získávat finance. Tyto prostředky bývají však ve většině případů účelové, tedy kluby musí následně účetně doložit, zdali finance byly využity k účelům, pro které o ně bylo žádáno. Proto je důležité v tvorbě ročního rozpočtu klubu začít vytipováním položek, které splňují účely dotací ze státní finanční sféry. 

Celostátní financování sportu

Krajské financování sportu

Financování sportu v obcích a městech

V článcích výše je vysvětleno, jaký typy dotací existují a kde se dají sehnat. Protože však spousta výzev má i přes 100 stránek, je důležité taktéž umět se v nich orientovat. Základní věc, co by sportovní klub měl zkontrolovat, zdali spadá pod takzvaně "způsobilé žadatele", pokud ano pak další důležitá informace je "účel dotace". Poslední důležitá informace pro první rešerši výzvy jsou datumy, tedy kdy institutu žádosti přijímá a do kdy nejpozději žádost musím odevzdat. Až pokud zjistím tyhle tři informace, tedy zdali jsem způsobilý žadatel, zdali splňuji účel dotace a do kdy musím vyplnit žádost, bych měl začít kontrolovat informace jako je alokace prostředků, přerozdělování, vyúčtování, povinné přílohy k žádosti a podobně.  

Členské příspěvky

Tato položka čistě závisí na ekonomické zdatnosti a konkurenci daného kraje. Pakliže vedle sebe mám další 2 oddíly z jiného sportu, je dost nelogické, abych dával příspěvky o 5 000 Kč více ne moji sousedé. Na druhou stranu je potřeba na základě rozpočtu z předešlého rozpočtu vykalkulovat, jak vysoká výše příspěvků musí být, aby mi pokryla nezbytné náklady, které mi nemohou pokrýt příjmy z veřejné správy a vedlejších příjmů. Proto pro spočítání ideální výšky členských příspěvků neexistuje jednotná formule. Je však potřeba si uvědomit tyto dva faktory. Pokud nastavím příspěvky moc vysoké, může to mít za následek odliv současných členů, či nižší příliv členů nových. Nikdy bych však neměl nastavit výši příspěvků tak nízkou, aby to ohrozilo chod, či dokonce existenci klubu.

Sportovní stránka klubu

 

Příprava tréninkové jednotky

 

Marketingová stránka klubu