Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Státní financování sportu

Státní financování sportovních organizací a klubů se v současné době provádí skrze Národní sportovní agenturu. Ta plní funkci ústředního správního orgánu státní správy České republiky a postupně přejímá od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. 

Tento úkol plní skrze nastavení dotačních programů, které se obecně dělí na investiční a neinvestiční. Pro baseballové kluby je nezbytné sledovat a snažit se ucházet o tři základní výzvy: Můj klub, Program regionální sportovní infrastruktura a Program výstavba standardizované sportovní infrastruktury.

Můj klub

Nejdůležitější výzva pro všechny sportovní kluby je beze sporu Můj klub. Účelem této výzvy e totiž podpora činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů regionálně působících a podpora dětí a mládeže od 3 do 20 let při sportovní aktivitě. 

Kluby tedy mohou prostředky z této výzvy využít na veškeré náklady na zabezpečení sportovní (TV) aktivity, dále na zabezpečení údržby a provozování zařízení ve vlastnictví, náklady na spotřební materiál, nájem prostor, cestovné (+ úrazové a cestovní pojištění), pořízení drobného majetku až do výše 60 000,- a v neposlední řadě taktéž na náklady na zaměstnance (trenérů, provozních a administrativních pracovníků atd...). Maximální měsíční plat na zaměstnance je 50 000,- (odvody nejsou zahrnuty), tyto limity jsou platné i DPP / DPČ, kde odměna může být maximálně 400 Kč / hodinu. 

Částka, o kterou lze žádat, se dá zjistit z následujícího vzorce, kde nalezneme dvě kategorie sportovců a čtyři kategorie financování.

1. sportovci ve věku 3-20 let, kteří mají minimálně jednou týdně tréninkovou jednotku (a není zde nutná účast na soutěžích). 

2. sportovci ve věku 6-20 let, kteří mají minimálně dvě tréninkové jednotky týdně a účastní se alespoň šesti soutěžních dnů

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 x 1 800 Kč

B = Počet sportovců žadatele kategorie 1 x 2 300 Kč (pokud stáří sportovců je mezi 11-16 lety).

C = Počet sportovců žadatele kategorie 2 x 2 500 Kč

D = Počet sportovců žadatele kategorie 2 x 3 300 Kč (pokud stáří sportovců je mezi 11-16 lety).

Celková výše dotace se pak rovná součtu kategorií A,B,C a D.

 

Program regionální sportovní infrastruktura

Tento program se dělí na základě ceny investice, na kterou klub tyto prostředky žádá a to konkrétně do 10 a nad 10 milionů. Program je určený pro celou Českou republiky a o finance lze žádat průběžně. Důležité je zmínit, že vyplácení dotace je takzvaně ex post, tedy až po realizaci investice, proto je důležité buďto se dohodnout s dodavatelem, že se mu investice zaplatí po realizaci a pokud na to dodavatel nepřistoupí, pak je potřeba získat zdroje jinde i třeba formou půjčky, která se následně splatí předčasně po vyplacení dotace.

Míra podpory na danou investici je stanovena až do výše 70 % celkových způsobilých výdajů, kde horní limit dotace je stanoven na 50 milionů Kč a dolní limit na 1 milion Kč.

V rámci programu je podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující:

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • pořízení dlouhodobého majetku,
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Naopak program není určen pro zařízení, které jsou zahrnuty v Programu standardizované infrastruktury. V tomto programu můžeme pro náš sport naleznout jednu důležitou položku a to konkrétně tréninkovou sportovní halu pro míčové sporty. Ta musí procházet standardy, které výzva obsahuje. Ty jsou celkem přehledně sepsané zde . Celé znění výzvy včetně všech příloh pak taktéž můžeme najít na stránkách NSA .